Hebrew transcriptions

From Book of Mormon Onomasticon
Jump to navigationJump to search
Book of Mormon MT Hebrew Miller Hebrew LDS Hebrew RLDS HEbrew Irvine & Lachmann
Aaron ʼahărōn ʼahărōn ʼahărōn ʼarôn ʼarôn
Abel Hābel, Hebel hebel Hebel
Abinadi ʼăbînādî ʼbynʼdy
Abinadom ʼăbînādām ʼbynʼdôm
Abish ʼabîš ʼabiš
Ablom ʼablôm
Abraham ʼabrāhām ʼabrāhām
acres ṣimdê-
Adam ’ādām ’ādām
Agosh ʼagāš
Aha ʼāḥʼā ʼahâ
Ahah ʼāḥʼā
Ahaz ʼāḥāz ʼāḥāz
Aiath ˁāyāt
Akish ʼākîš ʼāqîš ʼaqiš
Alma ʼalmâ ˁalmāʼ ʼalmah ʼlmh
Alpha rēʼšît
Amaleki ˁămālēqî ʼmʼleqy
Amalekites, Amelicites hāˁămālēqî, bĕnē-ˁămālēq
Amalickiah, Ameleckiah ˁămalîqîyāh ʼmʼlyqîyâ
Amalickiahites ʼănšēy, ˁămalîqîyāh
Amaron ˁamrām ʼmʼrôn
Amgid ʼamgîd
Aminadab ˁămînādāb
Aminadi ˁămînādî
Amlici ʼamlîsî ʼmlyqy
Amlicite, Amlikite ˁam ʼamlîsî
Ammah ʼamna
Ammaron, Ammoron ˁămôrôn
Ammon, Amon ˁamôn, ˁămôn ˁammôn
Ammonites, Amonites bĕnê ˁămôn
Ammonihah, Amonihah ˁămônîyâ ʼamônihâ ˁammônyhâ
"Ammonihahites, Amonihahites" ʼanšēy ˁămônîyâ
Ammoron, Ammaron ˁămôrôn
Amnigaddah ʼamnîgādâ
Amnihu ʼamnîhû
amnor, amnur ʼamnôr
Amoron ˁamôrôn
Amos ˁāmôs ˁāmôs
Amoz ʼāmôṣ
Amulek, Amalick ˁămālēq, ˁamālēq ʼmûleq
Amulon ˁămālôn ʼmûlôn
Amulonites ʼanšēy ˁămālôn, bĕnē ˁămālôn
Anathoth ˁanātôt
Angola, Angolah ʼangālah
Ani Anti ʼānî-ʼantî
Anti Nephi Lehi(es) ʼantî-nĕpô-lihēy
Antiomno ʼantîômnâ
antion ʼanṭîôn
Antionah ʼanṭîônâ
Antionum, Antionam ʼantîônûm, ʼantîônām
Antiparah ʼantîpārâ
Antipas ʼantîpaś
Antipus ʼantîpûs ʼnṭypûs
Antum ʼantûm
Archeantus ʼarqîyantûs
Arpad ʼarpēd
Assyria, Assyrian ʼăšûr, ʼašûr
Babylon, Babalon bābel
Bashan habbāšān
bath bātîm
Benjamin binyāmîn binyāmîn
Bethabara, Bethebara bēt ˁăbārî
Boaz, Beaz bôˁaz
Bountiful šepaˁ rab, šepaˁ rāb
Cain qayîn, qāyîn
Calno kalnēh
Camenihah – error, see Cumenihah
Carchemish Karkĕmîš karkĕmîš Karkĕmîš Karkĕmîš
Cezoram ṣĕzôrām
Chaldeans, Chaldees kaśdîm
Chemish Kĕmîš kĕmîš Ḥemiš Ḥemiś
Cherubim, Cherabs, Cherubims hakkĕrûbîm
Christ hamôšîˁa, hamāšîaḥ, (yēšûˁa) hamôšîˁa hammāšîaḥ
Christians maʼămînîm, maʼămînîm bĕmôšîˁa, maʼămînēy hamāšîaḥ, baˁălēy ʼĕmûnat hamôšîˁa
cimeter, scimitar ḥiṣîm, ḥănît, ḥănîtôt
Cohor qʼohār
Com ḥām, qʼām, qām
Comnor, Comron qomnôr
Corianton, Coreanton qorîanṭûn, qôrîantûn qôryʼnṭôn
Coriantor qôrîantôr, qôrîantûr
Coriantum qôrîantûm
Coriantumr, Coriantummer qôrîantûmĕr, qorîantûmĕr, qorîantûmer qôryʼnṭûmr
Corihor, see Korihor qôrîhûr, qorîhār, qorîhôr
Corom qôrām, qôrôm
Cumeni qûmenî
Cumenihah qamenîyâ
cumom qûmām
Cumorah, Camorah, Comorah qûmôrâ
curelom qûrelôm
Cush kûš
Damascus dameśeq
David dāwid
Deseret dĕbôrîm dezereṭ
Desolation ḥormâ, ḥārĕbôt nāḥôr
Desolation of Nehors ḥārĕbôt nāḥôr
Devil šēdîm, haśāṭān, śāṭān, rûḥôt rāˁîm, šēd ʼô rûaḥ rāˁ, rûaḥ hārāˁ
dragons tanîm
Eden hāˁēden, ˁēden
Edom ʼĕdôm
Egypt, Egyptian, Egipt lěšôn ḥakmēy yîśrāʼēl wĕḥakmēy hammiṣrîyîm, lěšôn hammiṣrîyîm, ḥalûpēy miṣrît, miṣrāyîm, miṣrayîm miṣirayîm
Elam ˁēlām
Elijah ʼĕlîyāhû ʼēlîyyâ
Emer ʼemer
Emron ˁemrôn
Enos ʼĕnôš ʼĕnôš
ephah ʼēpâ
Ephraim ʼepraîm ʼepraîm
Esrom ˁezrām
Ethem, Etham ʼetām, ʼetem
Ether ʿEter ʼeter ʼtr ʼEter ʼeter
Eve ḥawâ ḥawwâ
Ezias, Ezaias yĕˁazîyâ
ezrom, ezrum ˁāzrām
Gad Gād gād Gād Gʼad gʼad
Gadiandi gĕdîandî Gādîʼanṭî Gʼadiʼandi gʼadiʼandi
Gadianton, Gaddianton gadîantûn, gĕdîantûn Gādîʼanṭôn Gʼadiʼanṭôn gʼdyʼnṭôn
Gadiomnah gĕdîômnâ Gādîʼômnâ Gʼadiʼômnah gʼadiʼômnah
Galilee, Gallilee Gĕlîl gĕlîl Gĕlîl gĕlîl
Gallim Gallîm galîm Gallîm gallîm
Gazelem gazˁelem Gʼazelem
Geba Gebˁa gebˁa Gēbʿa gebʿa
Gebim Gēbîm gēbîm Gēbîm gēbîm
Gibeah Gibˁat gibˁat Gibʿat gibʿat
Gid gîd Gîd gyd
Gidanah gîdônâ
Giddianhi, Gaddianhi gîdîanhî Gidiʼanhi gidiʼanhi
Giddonah, Gidanah gîdônâ Gidônah gidônah
Gideon Gidˁôn gidˁôn Gidʿôn Gidʿôn gidˁôn
Gidgiddonah gidgîdônâ Gidgidônâ Gidgidônah gydgydônah
Gidgiddoni gidgîdônî Gidgidôni gydgydôny
Gilead Gilˁād gîlˁād Gilʿād
Gilgah gîlgâ Gilgah
Gilgal Gilgāl gilgal Gilgāl Gilgāl gilgāl
Gimgimno gîmgîmnâ Gimgimnô Gimgimnô gimgimnô
God ʼēl, ʼĕlōhîm ʼĕlōhîm ʼĕlōhîm ʼēl ʼēlōhîm
Gomorrah ˁămōrâ ˁămôrâ ʿămōrâ ʿămōrâ
Hagoth ḥăgôt Hʼagôṭ
Hamath ḥămāt
Hearthom ḥarsôm
Hebrew śĕpat ˁēber, śĕpat ˁibrît
Helam, Helaman helem, hēlem, helam helʼm
Helaman, Helumun helʼaman
Helem helem
Helorum hēlôrām
Hem ḥām
Hermounts hermônṭĕs
Heshlon ḥešlôn
Heth ḥēt
Himni hēmnî Himni himni
homer ḥōmer
Horeb ḥôrēb
Hosanna hôšaˁĕnāʼ, hôšaˁ-nāʼ
Immanuel ˁimānûʼēl ˁimmānû ʼēl
Irreantum ʼôqîyanûs
Isaac yîṣḥāq yîṣḥāq
Isabel ʼîzebel ʼîzebel ʼîzebel
Isaiah yĕšˁayāhû, yĕšaˁăyâ
Ishmael yîšmˁāʼēl yîšmˁāʼēl
Ishmaelites, Ishmaelitish bĕnêy yîšmˁāʼēl
Israel, Israelites yîśrā΄ēl yîśrā΄ēl
ites kol mîn ʼăgūdâ
Jacob Yaˁăqōb yaˁăqōb Yaʿăqōb Yaʿăqōb yaʿăqōb
Jacobites bĕnê yaˁăqōb
Jacob Ugath yaˁăqōbûgat Yaʿăqōbûgāt ǰʼaqôbûgʼat ǰʼaqôbûgʼat
Jacom yaˁqûm ǰʼaqôm
Jared Yered yāred, yered Yāred ǰʼared yered
Jaredites ˁam yērēd, ˁam yered, bĕnē yered
Jarom, Joram yôrām Y_rôm ǰʼarôm ǰʼrôm
Jashon yʼašôn ǰʼašôn ǰʼašôn
Jeberechiah berekyāhû
Jehovah yĕhōwâ
Jeneum, Joneam, Joneum yônĕyām
Jeremiah, Jeramiah yîrmîyâ yîrmĕyâhû
Jershon yēršôn ǰeršôn
Jerusalem yĕrûšālaîm, yĕrûšālāîm
Jesse yîšay yîšay
Jesus yēšûˁa, hammôšîˁa yēšûˁa
Jew, Jews yîśrĕʼēlî, bĕnē yîśrāʼēl, hayyĕhûdîm, hayyĕhûdî
John yôḥānān
Jonas yônâ
Jordan, Jordon hayyardēn
Joseph yôsēp yôsēp
Josephites ˁam yôsēp, bĕnē yôsēp
Josh yôš Yôš ǰôš ǰôš
Joshua yôšāmah yĕhôšūˁa
Jotham yôtām
Judah, Juda yĕhûdâ
Judea, Judeah yĕhûdâ
Kib qîb
Kim qîm
Kimnor qîmnôr
Kish qîš
Kishkumen, Kishcumen qîšqûmān, qîšqûmen qîšqûmen
Korihor qorîhûr qôrîhôr
Kumen qûmen
Kumenonhi qûmenhî
Laban lābān lʼbʼn
Lachoneus, Lachoneas lāqāʼnîyûs, laqāʼnîyûs lʼkôneʼûs
Laish layĕšâ
Lamah lamah
Laman, Lamen, Lammun lāmān lʼmʼn
Lamanites ˁam lāmān, bĕnē lāmān, ˁam bĕnē lāmān lʼmʼnyṭym
Lamoni lamônî lʼmôny
leah lîʼah
Lebanon lĕbānôn, hallĕbānôn lĕbānôn
Lehi Leḥî liḥê Leḥî Leḥi leḥy
Lehi Nephi lihēy-nĕpô
Lehonti, Lahonti lĕhāntî
Lemuel lĕmû’ēl lemûʼel
Lemuelites ˁam lĕmû’ēl, bĕnē lĕmû’ēl
Levi lēwî
Liahona lēyahonah
Lib lûb, lîb
Limhah limhâ
Limher lîmhār
Limhi limhî lymhy
limnah limnâ
Lucifer hêylēl ben šāḥar
Luram lûrām Lûrām Lûrʼam Lûrʼam
Madmenah madmēnâ
Mahah mahah
Maher-shalal-hash-baz mahēr šālāl ḥāš bāz
Mahonri – see Moriancumer
Malachi malʼākî
mammon haśāṭān
Manasseh mĕnašeh mĕnaššeh
Manti har mantî, mantî, ʼereṣ mantî
Mary miryām miryām
Mathoni mattānî Mattônî Mʼatôni mʼatôni
Mathonihah mattanyâ Mattônîhâ Mʼatônihâ mʼatônihâ
Medes māday
Melchizedek, Melchezidek malkîṣedeq malkî-ṣedeq
Melek melek
Messiah, Masiah hamāšîaḥ, māšîaḥ
Michmash mikmāš
Middoni mîdônî
Midian, Medeon midyān
Migron migrôn
Minon mînôn
Moab môʼāb
Mocum môqôm
Moriancumer môrîanqûmer
Morianton, Morionton, Moreanton môrîantûn
Moriantum môrîantûm
Morionton – see Morianton
Mormon mormān, mārmān môrmôn
Moron mōrôn, môrôn
Moroni mĕrônî, môrônî, môrônēy môrôny
Moronihah môrônîyâ, môrōnîyâ môrônyhâ
Moses mōše mōše
Mosiah mōšîyāhû môsîyâ
Mulek, Muloch mûleq mûlôq
Muloki mûlaqî Mûlôqi
Nahom nāḥōm
Naphtali naptālî
Nazareth, Nathareth nôṣeret
neas nîˁs
Nehor "nāḥôr, ʼanšēy nāḥôr" nehôr
Nephi nĕpô Nepî Nepi nepy
Nephites, Nepites ˁam nĕpô, bĕnē nĕpô
Nephihah nĕpîhâ nepyhâ
Neum nĕʼûm
Nimrah nîmrâ
Nimrod nimrôd
Noah nōaḥ nōaḥ
Nob nôp
Ogath ˁôgat
Omega ʼaḥărît
Omer ʼômer
Omner ʼomner
Omni ˁomnî ʼômny
Onidah, Oneidah ʼônîdâ
Onihah ʼônîyâ
onti, anti ʼonṭî
Ophir ʼôpîr
Oreb ˁôrēb
Orihah ʼûrîyâ
Paanchi panĕḥî
Pachus paqûs pʼkûs
Pacumeni paqûmenî
Pagag pagag
Pahoran, Parhoron, Pahoron pahôrān pʼhôrʼn
Palestina pĕlāšet
Pathros patrôs
Pekah peqaḥ
Pharaoh parˁōh
Philistines pĕlištîm
Rabbanah rabēnû
raca rāšˁā
Rahab rāhāb
Ramah rāmâ
Ramath hăramâ
rameumptom remîûmpĕṭôm (ˁămûd qôdeš)
Red Sea yam sûp
Remaliah rĕmalyāhû
Rezin rĕṣîn
Riplah rîplâ
Riplakish rîplāqîš
Ripliancum rîplîanqûm (rabbîm mikkōl)
Salem "šālēm, melek šālēm"
Sam šēm Sām Sʼam sm, sʼm
Samaria šōmrôn
Samuel šĕmûʼēl
Sarah śārâ šārâ
Sariah śārāyâ, śĕrāyâ Śārîyâ Sʼariâ sʼryâ
Satan hāśśāṭān
satyrs śĕˁîrîm
Saul šāʼûl
scimitar – see cimeter
Seantum sîantûm
Sebus sˁebût
Seezoram sĕzôrām
senine sĕnîn
Senum sĕnûm
seon, sean sĕʼîn
seraphim(s) śĕrāpîm, haśśĕrāpîm
Seth šēt
Shared šered
Shazer šēṣar
Shear-jashub šĕʼār yāšûb
Shelem šelem
Shem šēm šēm
Shemlon šemlôn, šîmlôn
Shemnon šimnôn
shepherd(s) rōˁeh, rôˁām
Sherem šerem
Sherrizah šerîzâ
sheum šeʼûm
Shez šîz, šēz
Shiblom, Shiblon šîbĕlûn, šîbĕlôm, šîbĕlûm
Shiblom šîbĕlûm
Shiblon, shiblon šibĕlôn šyblôn
shiblum – error for shilum, shillum šîbĕlûm
Shiloah haššilōaḥ
Shilom šîlôm, šîlôn
Shim šîm
Shimnilom šîmnîlôn
Shinar šinˁār
Shiz šîz
Shule šûlî
shum šûm
Shurr šûr
Sidom sîdôn, sîdôm
Sidon sîdôn
Sinai sînay sînay
Sinim sînîm
Siron šîrôn
Sodom sĕdôm
Solomon šĕlōmô šĕlōmô
Syrian(s) ʼărām
Tabeal ṭābĕʼāl
Tarshish taršîš
Teancum ṭîanqûm ṭeʼnqûm
Teomner teʼomner, tîʼomner
Timothy tîmotî
Tubaloth tûbalôt
Ugath yaˁăqōbûgat
Uriah ʼûrîyâ
Uzziah ˁūzîyāhû
Waters of Mormon – see Mormon
Zarahemla zarahemla, zarahemlâ zʼrʼhemlh
Zebulun, Zebulon zĕbûlûn
Zechariah zĕkaryâ
Zedekiah, Zedeciah ṣidqîyāhû, ṣidqîyâ ṣidqîyāhû
Zeezrom, Zeezrum ṣezrûm zyzrôm
Zemnarihah zemnarîyâ zemnʼryhâ
Zenephi ṣenepî
Zeniff zĕnîp zenyp
Zenock, Zenoch ṣĕnôq zenôq
Zenos, Zenoz, Zinos ṣĕnôt zenôs
Zerahemnah zaramemnâ zerʼhemnh
Zeram zeram
Zerin zerôm
Ziff zîp
Zion ṣîônî, ṣîôn
Zoram, Zorum ṣôrām zôrʼm
Zoramites, Zorumites ʼanšēy ṣôrām, ˁam ṣôrām, bĕnēy ṣôrām